फल्स चर्च स्वास्थ्य केन्द्र समाचार

परिवार नियोजन - अनुमान लगाउनुहोस् र बच्चाहरूको चाहिएको संख्या प्राप्त गर्नुहोस्

परिवार योजना - जन्म नियन्त्रण संग बच्चाहरु को इच्छित संख्या को अनुमान र प्राप्त गर्नुहोस्

#