कन्सेन्टिमेन्टो फर्माडो y अधिसूचना Por El Menor No Emancipado Para Commonwealth of Virginia [pdf]

एल मेनोर नो इम्यानसिपाडो पाराको लागि कन्सेन्टिमेन्टो फर्माडो र सूचना
कमनवेल्थ
भर्जिनिया
[pdf] एक FCHC