तपाईंले आफ्नो बीमा कार्डको अगाडि र पछाडिको छविहरू अपलोड गर्न यो फारम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई तपाईंको बिरामी चार्टमा थप्नेछौं। Please note that Medicaid and other government insurances will NOT cover abortion but may cover gynecology.