१. एक नियुक्ति अनुरोध गर्नुहोस्
२. बिरामी सेवन गर्ने फारमहरू पूरा गर्नुहोस्
3. तपाईंको चिकित्सा सेवाहरूको बारेमा जानकारी

 

के तपाईंले अझै अपोइन्टमेन्ट अनुरोध गर्नुभयो? कृपया क्लिक गर्नुहोस् यहाँ to request an appointment before continuing with the patient intake forms.